ÁSZF

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.ugyvedkereso.net weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó, Reklámozó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szolgáltató

Név: MediaStart Online Bt.
Székhely: 1203 Budapest, Széchenyi u. 3-5.
Levelezési cím: 1203 Budapest, Széchenyi u. 3-5.
Képviselő neve: Tombor Zsolt
Cégjegyzékszám:  01-06-788517
Adószám: 25049459-1-43
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Számlaszám: 10700529-68667089-51100005
IBAN számlaszám: HU36107005296866708951100005
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36702351531

A honlapon folytatott tevékenység

Hirdetések megjelenítése.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem szavatol azért, hogy a www.ugyvedkereso.net oldalain található anyagok hatályosak, pontosak és teljesek.
A www.ugyvedkereso.net oldalain található anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, melyek felújítására és aktualizálására a Szolgáltató törekszik, de arra kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmiféle kárért és elmaradt haszonért, amely a használat kiesésből, vagy az internetes oldalakon található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.
A honlapon található külső hivatkozásokon keresztül elérhető tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt.

A www.ugyvedkereso.net oldalon található névjegyzék nem a Magyar Ügyvédi Kamara és a Területi Ügyvédi Kamarák hivatalos névjegyzéke!

A Szolgáltató a regisztrációkor megadott adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem tartozik felelősséggel! A honlapon való megjelenés önkéntes, az abból eredő esetleges jogi következményeket a Megrendelő (Reklámozó) viseli.

A Megrendelő (Reklámozó) ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységéről szóló tv. szerinti, a Reklámozóval szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott tv. és jelen szerződés Megrendelő (Reklámozó) általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
A fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő (Reklámozó) köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetőleg a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget.

A honlapon csak partner vállalkozások által megadott nyilvános adatok megjelenítését és az ahhoz szükséges regisztrációt fogadjuk be!

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A megrendelés folyamata

A Reklámozó kitölti a megjelenéshez tartozó formanyomtatványt.
A Szolgáltató a Reklámozót 24-48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Reklámozó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Reklámozó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató küld a Reklámozó részére egy E-mailt 24-48 órán belül, amellyel a Reklámozó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló E-mail megérkezésekor jön létre.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A számlát PDF mellékletként küldjük a Reklámozó által megadott E-mail címre.

Fizetés

Az alábbi fizetési módok elérhetőek:

➨ Bankkártyás fizetés:

A Felhasználó a Bankkártyás fizetés linkre kattintva egyenlítheti ki a díjtételt.
A tranzakció a bankkártyás szolgáltató biztonságos, védett felületén történik, nem a honlap üzemeltető oldalán!

➨ Fizetés utalás útján cégünk bankszámlájára:

 • Cégnév: MediaStart Online Bt.
 • CIB Bank: 10700529-68667089-51100005

Az utalás beérkezését követően biztosítjuk a honlapon való megjelenést.

Álláshirdetés feladása

Az oldalon található hirdetéseket a felhasználók töltik fel, azokban a honlap üzemeltetője nem javít és a tartalmát nem módosítja, kivéve ha az alábbiakban felsorolt tartalmú hirdetéseket (amiket azonnal töröl). Ezért a megjelent tartalmak hitelességéért a honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja.

A Felhasználóknak a hirdetés feladása ingyenes!

A felhasználónak tilos közzétenni olyan képi illetve írott anyagot:

 • amely sérti a közizlést;
 • felnőtt korhatárhoz köthető;
 • nyílt politikai tartalommal bír;
 • rasszista, antiszemita, mást nemében, származásában, vallásában, szexuális beállítottságában megalázó;
 • nem kapcsolódik a honlap profiljához,
 • két azonos tartalmú hirdetést (ez esetben egy hirdetésként kell feladni)
 • nem a saját nevében ad fel hirdetést (állásközvetítés)

Ezeket a tartalmakat a honlap üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül törli a honlapról!

A felhasználót a honlap üzemeltető figyelmeztetheti a hirdetése megváltoztatására, ha:

 • a hirdetés nyilvánvalóan hamis információkat tartalmaz, ezzel szándékosan megtévesztve a hirdetés olvasóját;
 • hirdetésében olyan információt közöl, amelyben mást nyíltan – neve megnevezésével – kényszerít hátrányos helyzetbe vélt vagy valós okokra hivatkozva.

Ezeket a felhasználókat a honlap üzemeltető a hirdetés megváltoztatására szólíthatja fel! Ha a felhasználó ennek ellenére sem módosítja a tartalmat, a tulajdonos önhatalmúlag törölheti a hirdetést.

Elállási jog

Az adatok közzététele és kezelése bármikor indokolás nélkül mindkét fél részéről megszüntethető.
Ha a Reklámozó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
A Reklámozót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Minden esetben a Szolgáltató E-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Reklámozó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Reklámozó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Reklámozó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha a Reklámozó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Reklámozó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató időarányosan visszatéríti a Reklámozó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Reklámozó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Reklámozót semmilyen többletköltség nem terheli.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: MediaStart Online Bt.
Levelezési cím: 1203 Budapest, Széchenyi u. 3-5. D/113.
Telefonszám: +36702351531
E-mail cím: [email protected]

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
A Szolgáltató a hozzá emailben érkezett panaszt 30 napon belül érdemben email útján megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a megrendelést.

Oldalunkon olyan ügyvédek, jogi szakemberek, jogi irodák regisztrációját várjuk, akik (amelyek) elérhetőségi adataikat nyilvánossá szeretnék tenni, annak érdekében, hogy vállalkozásuk több megbízást kapjon, azaz sikeresebb legyen.
A regisztrált jogi szakemberekkel szemben támasztott követelmény az ügyfélcentrikus, korrekt és megbízható munkavégzés.
A fentiekkel ellentétes gyakorlatot folytató vállalkozásokat nem tekintjük partnereinknek és fenntartjuk a jogot, hogy regisztrációjukat töröljük.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.